ANA GİRİŞ SAYFASI İLMİHAL KONULARI İLETİŞİM & ULAŞIM BİLĞİ VE GÖRÜŞ İÇİN E - MAİL
 
 
  YAHUDİYE DOST, MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARABLAR İLGİLİ AYET VE HADİSLER
Eklenme : 15.06.2021
Okunma : 147

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR NEDİR ?

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN FARSLILAR NEDİR ?

 

     İslam Dinini, Ondan Bundan değil, İslam Dinini Sahibinden, Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden Öğrenin,

İslam Dininin Sahibi, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu Muhammed Aleyhisselamdır,

Asli Hükmiyetler, Allah Zül Celalin Ayetleri ve Allah Rasulunun Hadisleridir,

Yapmanız şart olan veya Yapmamanız şart olan, Hangi Konuda olursa olsun Bir Ayet yada Hadis vardır,

Zira İman Etmiş olmanızı ve Amellerinizi, İslam Dininin Sahibine İspatlamak Zorundasınız,

Allah Zül Celal ve Allah Rasulunden, Ayet ve Hadislerden Yaşam Hükmiyetleri İlmihali, 

 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   TEVBE SURESİ AYET 97 ve 98

“ Bedevi Arablardan öyleleri vardırki, Nifak çıkarmak, Nifağa oyuncak olmakta daha Beterdirler,”

“ Allah Zül Celalin İndirdiği Hükümlerin, Hükmiyetlerin Sınırlarını Bilmemeye,

Anlamamaya, Bozmaya, Uymamaya daha yatkındırlar,”

“ Bedevi Arablardan Kimileride vardırki, Sizin Başınıza Belalar gelmesini beklerler,

Sizin Başınıza Bela olurlar, Allah Zül Celal Mutlak İşiten ve Bilendir,”der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   TEVBE SURESİ AYET 101

“ Bedevi Arablardan, Bedevi Arap Halkından, Münafıklarda vardır, Münafıklıkta ısrar edenler vardır,

Medine Halkından da Nifak üzere olanlar Nifak üzere diretenler vardır, Münafıklıkta ısrar edenler vardır,

Çoğunu Siz Bilmezsiniz, Biz Biliriz,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR       RAMUZEL HADİS No C/2 S/160 H/6

  Sahabeden İbni Ömer (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem, 

“ Ümmetimden ilk Lizalaşacak, Cepheleşecek, Aykırılığa düşecek, davalaşacak, Kutuplaşacak,

Karşı karşıya gelecek olanlar,  Ali (ra) Oğlu Hüseyin ( ra ) Taraftarları ile,

Muavye ( Oğlu Yezid ) Taraftarlarıdır,” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             METALİBUL ALİYE HADİS No 4527

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Her Şeyin Bir Afeti vardır, Bu Dinin Afeti de Ümeyye Oğullarıdır, ( Emevilerdir,) ” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR            METEALİBUL ALİYE HADİS No 4528

  Sahabeden Ebu Zer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Dininiz olarak Öğretip Bıraktığım Sünnetimi, İlk Katledicek, Bozacak,

Batını diye Hurafelerle karıştıracak, Değiştirecek olanlar, Emevilerdir,” dedi der,

 

    YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             METEALİBUL ALİYE HADİS No 2039

  Sahabeden Ebu Salebe El Huşeni (ra) Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

" Bu ümmetin başlangıcı Nübüvvet ve Rahmettir, ondan sonra Hilâfetle Rahmet dönemi başlayacaktır,

Hilafetten Sonra, Zulüm dolu Krallık, onun peşinden Azgınlık, Zorbalık ve Fesat dönemi başlayacaktır,” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                  

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 377 H 10

  Sahabeden Abdurrahman İbni Sehl (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Size Bir Peygamber Geldi ise, Onun devamı Hilafet olarak,

 Onun Devamıda Meliklik olarak devam edecektir, ” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             

RAMUZEL HADİS HADİS No C/3 S/205 H/ 8 ve 17

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) ve Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor,

Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,” Benden sonra Ümmetimde Hilafet, Halifelik, Otuz Sene sürecektir,

Ondan sonra Melikler ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) gelecektir, “ Benden Sonra Halifelik Medinededir,

Meliklik, ( Babadan oğla gecen Hükümdarlık ) Şamdadır, “ dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR       TİRMİZİ HADİS No 2226

  Sahabe Kadınlardan Sefine (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden sonra Ümmetim arasında Gerçek Halifelik, Ümmetimin Seçimi ile olan Halifelik,

Otuz yıl kadar olacaktır, bu Müddetten sonra Seçimle olan Halifelik, Melikleğe geçecektir,” dedi der,

  Sefine (ra) Sözlerine devamla, Ümmetin Seçimi ile Halife olan, Devlet Başkanı olan, Hz Ebû Bekir

Sıddıykın, Hz Ömerin, Hz Osmanın ve Hz Ali nin Halifelik süreleri toplamı Otuz yıl kadar oldu der,

  Sahabeden Saîd (ra), Muavyenin Halifeliğinden sonra, Muavyenin Oğlu Yezid,

Halifeliğin, Devlet Başkanlığının kendilerinde, Emevilerde olduğu iddiası ile kendi başına Hükümdarlığını ilan etti,

Fakat Muavyenin Oğlu Yezid, Emevi Hükümdarı olduğunda, Halifelik değil, Hanedanlık Hükümdarlığı yaptı,

Hükümdarlığın da en kötüsünü yaptı, “ dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 472 H 5

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benden ( ve Dört Halifemden ) Sonra Hilafet beni Ümeyyede ( Emevilerde ) devam edecek,

Abbasilerce ellerinden süratle çekilip çakılıp alınıncaya kadar,

( Halifelik ) Onlardan çıkıp ( gelecek halifelerde ) hayattan hayır yoktur, ”dedi der

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR       RAMUZEL HADİS No C/4 S/378 H/4

  Sahabeden Sevban (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benimle, Beni Abbas arasındaki bu Husumet Nedir ? Ümmetimi tefrikaya düşürdüler,

Onların kanlarını boyadılar, ( Kanlarını akıttılar )

Onlara siyah elbiseler giydirdiler. Allah da kendilerine ateş elbisesi giydirsin,”dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 143 H 3

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Abbas oğulları için şarktan Siyah bayraklılar çıkacak, Bunların evveli de sonu da helake mahkumdur,

Gözünüzü açın ki, onlar Allah'ın mahlukatının şerlileridir, Zannederler ki Ben onlardanım,

Agah olun, Ben onlardan uzağım onlar da Benden uzaktır,

  Onların alametleri saçlarını uzatmaları ve siyah gömlek giymeleridir.

Kendileri ile oturmayın, pazarlarda alış veriş yapmayın, onlara yol göstermeyin, su dahi vermeyin,

Bunlara yapılan hürmetle ehli semaya eziyet verilmiş olur, Siz onlara yardım etmeyin,

Zira onlara Allahta yardım etmiyecek, Kim onların bayrağı altına giderse, Allah onu Cehenneme sokacaktır,”dedider,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR

RAMUZEL HADİS HADİS No C/2  S/111 H/7

  Sahabeden Enes Bin Malik (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Benim bu oğlum ki, İmam Hüseyin lrak'ta Kerbalâ'da katledeceklerdir,

Kim ki, bu Vak'aya şahid olursa kendisine yardım etsin “dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             RAMUZEL HADİS No C/4  S/333 H/1

  Allah Rasulunun Damadı ve Ehli Beyti Hz Ali (ra)  anlatıyor, Allah Rasulu Sallalllahu Aleyhi ve Sellem,

“ Cebrail (a.s.) Bana anlattı ki, Ehli Beytin, Torunum Hüseyin (r.a.) Fırat kenarında katledecekler dedi,

sonra elini uzattı, Hüseyinin Katlolunduğu topraktan bir avuç aldı ve onu Bana verdi,

Ben de kendimi tutamadım, gözlerimden yaşlar boşandı, “ dedi der,
 

     Hz, Aliyide, Hz. Hasanıda, Hz, Hüseyinide, On İki İmamıda Katledenler Sünniler değildir,

Hz Aliyi Katledenlerin, Hz Hüseyini, Ordu Komutanına Katlettiren Yezid,

Hz Hüseyini Katleden Yezidin Ordu Konutanı ve Ordusu Müslüman değildirki, Sünni olsun,

Sünni olmak, Bizzat Allah Rasulu tarafından demekle nitelenmiştir, Ehli Beyti Katletmek, Münafık Kafir olmaktır,

Yezid ve Onun Ordu Komutanı ve Ordusu, Münafık Kafiridir,

Hiçbir Sünni, Yezid taraftarı değildir, Yezid Taraftarıda olamaz,

 

     Münafık Kafir Yezid ve Emevi Zulmu, bahane edilerek, İslam Dininin hiçbir Hükmü ve İbadeti değiştirilemez,

Sünnileri bahane ederek İslam Dininin, Allah Zül Celal ve Allah Rasulu tarafından Belirlenen İbadetlerini

Bid atlerle değiştirmekte, Allah Rasulunun Sahabelerine, Hz. Ebu Bekire, Hz Ömere, Hz Osmana,

Kin ve Nefret beslemek, Sünnilere Kin ve Nefret besleyip devam ettirmekte, İslam Dini değildir,

O Dinin adı vede Şekli Zaten İslam değildir, 

 

     Allah Rasulunun “ Hüseyin Bendendir, Ben Hüseyindenim, Hüseyini seven Beni Sever “ hadisi gereğince,

Hz. Hüseyine olan Ehli Beyt Sevgisi, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

Yezide olan, bu Öfke, bu Nefret, Bütün Müslümanlarda mevcuttur ve Mevcut olmak zorundadır,

 

     Kuranı Kerim, İslam Dini Ne Hz Aliye, Ne Hz Hasana, Ne Hz Hüseyine Nede Hz Hüseyini Katlettiren

Yezide İndirilmemiştir, Ehli Beyt Sevgisi Hz Ali Şehid olmazdan önce, Hz Hüseyin Şehid olmazdan önce,

Yezid, Hz Hüseyini Katletmesinden Önce,  Ehli Beyt Sevgisi, Bizzat  Allah Rasulu tarafından Emredilmiştir ve

Her Kim Ben Müslümanım diyorsa, İmanının Şartlarının içinde Ehli Beyt Sevgisi ve Saygısı olmazsa Olmaz dır,

 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   TEVBE SURESİ AYET 97 ve 98

“ Bedevi Arablardan öyleleri vardırki, Nifak çıkarmak, Nifağa oyuncak olmakta daha Beterdirler,”

“ Allah Zül Celalin İndirdiği Hükümlerin, Hükmiyetlerin Sınırlarını Bilmemeye,

Anlamamaya, Bozmaya, Uymamaya daha yatkındırlar,”

“ Bedevi Arablardan Kimileride vardırki, Sizin Başınıza Belalar gelmesini beklerler,

Sizin Başınıza Bela olurlar, Allah Zül Celal Mutlak İşiten ve Bilendir,”der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   TEVBE SURESİ AYET 101

“ Bedevi Arablardan, Bedevi Arap Halkından, Münafıklarda vardır, Münafıklıkta ısrar edenler vardır,

Medine Halkından da Nifak üzere olanlar Nifak üzere diretenler vardır, Münafıklıkta ısrar edenler vardır,

Çoğunu Siz Bilmezsiniz, Biz Biliriz,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             HUCCURAT SURESİ AYET 120

“ Sizlere bir iyilik dokunursa bu, onları üzer, Ama başınıza bir felâket gelirse, buna sevinirler,

Sabreder ve sakınırsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez,

Şüphesiz ki Allah, onların yaptıklarını kuşatmıştır,”der,
 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             AALİ İMRAN SURESİ AYET 140

“ Şayet size bir yara dokundururlarsa, şüphesiz o kavme de o kadar yara dokunacaktır,

Zira O günleri biz insanlar arasında döndürürüz,

Bu, Allah'ın imân edenleri belirtip ayırması ve içinizden şâhidler olması içindir, Allah, zâlimleri sevmez,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             AALİ İMRAN SURESİ AYET 111

“ Onlar Sizi İncitmekten başka size herhangi bir zarar veremezler, Sizinle savaşsalar bile geri dönüp kaçarlar.

Sonra kendilerine yardım da edilmeyecektir,”der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             TEVBE SURESİ AYET 102

“ Onlar, Yine Bedevi Arablardan bir kısmı İyi Amellerini, Kötü Ameller, Kötülükler, Çirkefler ile karıştırdılar,

Lakin sonra Günahlarını İtiraf ettiler, Hatalarından, Çirkeflerinden dönerek Af ve Hidayet istediler,

Allah, onların İtirafları ile Hatalarından, Çirkeflerinden dönmeleri karşılığında Tevbelerini Kabul eder,

Zira, Allah Zül Celal, Gafur ve Rahiym,dir,” der, 

 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   MÜMTEHİNE SURESİ AYET 1

“ Ey îmân edenler, Benim de Düşmanım, Sizin de Düşmanınız olanları Dost edinmeyin,

Onlar size gelen gerçeği inkâr etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz, Onlara nasıl sevgi gösterirsiniz,?

Oysa Ben, sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim, içinizden kim bunu yaparsa,

şüphesiz ki doğru yoldan sapmış olur,”der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   KEHF SURESİ AYET 50

“ Siz, Allah Zül Celali, ( Müslümanları ) bırakıp, İblis Soyunu, Şeytan Soyunu mu Dostlar ediniyorsunuz ? “der,  

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   ALİ İMRAN SURESİ AYET 28

“ Mümin olanlar, Mümin olanları bırakıpta, İslamı Reddedenleri, İnkarcıları, İslama Düşman olanları, Kafirleri

Dost edinmesin, Zira Kim, İslam Dinine düşman olanları Dost edinirse, Allah ile bir Dostluğu kalmaz “der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   NİSA SURESİ AYET 144 ve 139

“ Ey İman Edenler, Müminleri bırakıp Kafirleri Dost edinmeyin, Müminleri bırakıp Kafirleri Dost edinirseniz,

Mutlak Şeref ve İzzet sahibi olan Allah Zül Celal, Onların yanında Sizi, İzzetsiz ve Şerefsiz kılacaktır,” der, 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   MAİDE SURESİ AYET 80 ve 81

“ Kendilerine, Nefislerinin verdiği Çirkeflikle, Onlardan Bir çoğunun, Kafirleri Dost edindiklerini görürsün,

“ Şayet Gerçekten Allah'a, Peygambere ve O'na indirilene îmân etmiş olsalardı, Onları Yahudileri ve Hristiyanları

Dost edinmezlerdi, Ne var ki, onların Çoğu Onlar gibi Fâsıklardan olmuşlardır,”

“ Onlar, Allah Zül Celalin Gazabı ile, Ebedi olarak Azap içinde kalacaklardır,” der,  

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   FURKAN SURESİ AYET 30

“ Allah Rasulu, Allah Zül Celale, Ey Rabbim, Doğrusu Kavmim,

Kuranı Kerimi ve Hükümlerini Terk edilmiş olarak bırakacaklar,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   AALİ İMRAN SURESİ AYET 112

“Allah'ın ve Mü'minlerin Ahdine sığınmış olanlar müstesna,

Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Üzerlerine bir Zillet Bir Miskinlik vurulmuştur, Allah'ın hışmına uğrayacaklardır,

Bu, Allah'ın Ayetlerini inkâr etmeleri Bu, onların isyan etmeleri ve taşkınlık yapmalarındandır,

ve haksız yere öldürmelere girmelerindendir,” der,

 

    YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                    EBU DAVUD HADİS No 4265

  Sahabeden Abdullah Bin Amr (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İleride Arapları kaplayan bir fitne olacaktır, O fitnede dil kılıç darbesinden daha şiddetlidir,

O fitnede öldürülen­ler cehennemdedir,” dedi der,

 

    YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                    EBU DAVUD HADİS No 4252

  Sahabeden Sevban (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal, Benim için yer yüzünü dürüp topladı, Dünyanın doğusunu ve batısını gördüm,

Şüphesiz benim ümmetimin hükümranlığı, Dünya'dan be­nim için dürülüp toparlanan yere ulaşacaktır,

Ümmetimden, Bazı Arab Kabileler, Arab Milletler, Müşriklere, Yahudilere, Hristiyanlara İltihak edecek,

Dost olacaklar, ve yine ümmetimden bazı kabileler Onlarla beraber putlara tapmadıkça kıyamet kopmayacaktır,

Benim ümmetimin arasına Kılıç, ( Savaşlar ) girecektir, ( Ümmet içi Savaşlar çıkınca ),

artık kıyamet gününe kadar bir daha eksilmeyecektir,”dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR                   EBU DAVUD HADİS No 4657

  Sahabeden İmran Bin Husayn (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ümmetimin En Hayırlısı, Benim Asrımda Benimle olanlardır, Sonra onlardan sonrakiler,

Sonra onlardan sonrakiler, Sonra onlardan sonrakilerdir, Onlardan sonra, Kendilerinden Şahitlik istenmediği

halde ( Onlardan bir çıkar elde etmek için ) Şahitlik yapan Topluluklar zuhur edecek gelecek,

Söz verecekler, Sözlerini yerine getirmeyecekler, Hıyanet ettikleri için, Kendilerine güvenilmeyecektir,

Kendilerinde ve Toplumlarında Allah korkusu kalmadığı gibi, Yeme İçmede Oburlukları ile Onlarda Şişmanlık

( Obezite ) yaygınlaşacaktır,” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR         MÜSLİM MUHTASARI HADİS No 2287

  Sahabeden İmran Bin Husaym, (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sizin En Hayırlılarınız, Benim Asrımda Benle Yaşayıp, İslam Dinini Benden öğrenip yaşayanlardır,

Sonra Onları takip edenlerdir, Sonra da Onları Takip edenlerdir,

“ Sonra Onların ardından, öyle bir Topluluklar gelecekki,

Onların Dünyadan gayesi, Tıka Basa Çeşit Çeşit, Yemek İçmek olacak, 

Sonra Onlardan sonra gelecekler, yapmadıklarını söyleyecekler, yasaklandıklarını yapacaklar,

Onlardan Şahitlik istenmediği halde, Yapmadıklarına, Görmediklerine Yalancı Şahitlik yapacaklar,

( İslam Dininin Hükümlerine ve İnsanlara ) Hıyanet içinde olacaklar, Hıyanet yapacaklar,

İnsanlarla Bir Sözleşme, Anlaşma, Ahit yapacaklar, Adak adayacaklar,

Lakin, Sözleşmelerinin, Anlaşmalarının, Ahitlerinin Şartlarını yerine getirmeyeceklerdir, “ dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 1 S 74 H 3

  Sahabeden Avf İbni Malik (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kıyametin önü sıra altı şeyi say, Benim ölümüm, koyun kıran gibi ölüm çokluğu, Kudüs'ün fethi, mal bolluğu,

Öyle ki bir kişiye yüz altın (dinar) verilir de beğenmez,

Beni Esfer'in sizinle olan sulhunu bozması ve 12.000 kişilik 80 sancakla size hücum etmesi (Amik ovası olayı)

Arab evlerinden girmedik hiç bir evin kalmadığı bir fitnedir,” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             RAMUZ EL HADİS No C 1 S 60 H 1

  Sahabeden Ebu Said (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Sene yüz otuz beş olunca, Davud oğlu Süleyman (a.s.)'ın Deniz adalarında hapsettiği şeytanların azılıları

serbest kalır. Ve onların onda dokuzu lrak'a gider. Onda biri ise Şam'da kalır.

orada Kur'an hakkında (şeytanca) mücadele edecekler,” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 2 S 142 H 3

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Mescidi Hareme Hakim olan Arablar haddini aşacak, onun Günahları, insin ve cinnin günahını aşacaktır,”dedi der,

               

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             MERYEM SURESİ AYET 59

 “ Lakin, Onların ardından, O Bedevi Arabların ardından, Onların Nesillerinden,

Namazı terk eden, Şehvetlerine uyan nesiller gelecek, Elbette Onlar bu azgınlıklarının karşılığını göreceklerdir,”der,

 

    YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR             METEALİBUL ALİYE HADİS No 3207

  Sahabeden Abdad Bin Temim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ey Kendilerine Yazık eden Araplar, Ey Kendilerine Yazık eden Araplar, Ey Kendilerine Yazık eden Araplar,

Sizin hakkınızda korktuğum Şey Riya ve Gizli Şehvettir, ”dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR            RAMUZ EL HADİS No C 4 S 360 H 5

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bedevi Araplar, ( Arap Müslüman) İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki, Adetleri Bedevi Arap adeti olacak,

Kalblerinde dünya muhabbeti olacaktır, Kalbleri, acem ( Yahudi ve Hristiyan ) Kalbli olacaklar,

Kendilerine rızık olarak verilen hayvanları, malları çoğaldığında, Zekatı cereme ( Kendilerine Külfet, yük olarak )

sayacaklar, Gazayı ( İslam için Cihatı ) zarar addedeceklerdir, ” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR            METEALİBUL ALİYE HADİS No 4415

  Sahabeden Muhavvel El Bahzi (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki, O zaman Fitneler Arapların kötüleri arasında gidip gelecek,

Allah'a Yemin olsun ki, onlar buna hiç aldırmayacaklar, Allah'a Yemin olsun ki onlar buna hiç aldırmayacaklar,

Allah'a Yemin olsun ki onlar buna hiç aldırmayacaklar,” dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR            RAMUZ EL HADİS No C 5 S 461 H11

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Eyvah !!!  Arab'lara, yaklaşan şerden, fitneden, Yazık o fitne peşinde koşan Araplara, 

Körcesine, kulaksızcasına ve dilsizcesine Fitne peşinde olmalarından dolayı,

Kıyamet Günü, Allah Zül Celalden görecekleri azaba,

O fitne gününde oturan yürüyenden yürüyen de koşandan hayırlıdır,”dedi der,
 

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN FARSLILAR    

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 4 S 334 H 10

  Sahabeden Muhammed İbni Müslim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

Kibir, ( Kendini ırkını üstün görme, Kendi Irkından başkasına yaşam hakkı tanımama, Ateistlik, Allahı Tanımama,)

On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Rumlar, ( Yahudi ve Hristiyanlar ) aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Cömertlik, On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Sudanlılar aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Haya, On Kısma ayrıldı, Dokuzunu Arablar aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Hasislik, ( Ümmet içi Lizalaşma, Hizipcilik,Ümmetle ayrışma, Ümmetle Çatışma, Ümmetle çarpışma, vb.)

On Kısma ayrıldı. Dokuzunu Faris ler, ( İranlılar ) aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi,

Hıfz da ( İslamın Muhafazası, İslam Ümmetinin, Askeri Muhafızlığı ve İdaresi ) On Kısma ayrıldı,

Dokuzunu Türkler aldı, Birini diğer insanlar aldı, Bu Onlara verildi, ”dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN FARSLILAR    

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 451 H 2

  Sahabeden Şuayb (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bu Ümmetin Evveli Yakîn Zühd ile Felah buldu,

Lakin, Bu Ümmetin Ahiri de Hasislik ve Tûlü Emelle Helak olacaktır,

( yani, Farisilerin, İranlıların Hasisliği ile, Sudanlılar Cömertliği kaybetmesi ile,

Arablar Haya yı kaybetmeleri ile, Kendi kendilerini Helak edeceklerdir, ”dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN FARSLILAR   MİŞKATÜL MESABİH HADİS No 180

  Sahabeden Ebu Ümame (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Bir Kavim, Bir Cemaat, Hidayete, Doğru olan yola eriştikten sonra, Ümmet ile aralarında Kavga, Çekişme,

Hizipcilik, Fırkacılık yaparlarsa, Dalalete, Sapıtmaya, Sapıklığa, Sapıklaştırmaya girmiş olur,” dedi,

Sonra, Zuhruf Suresi 58 ci ayeti, “ Habibim, bunu Sana Sadece bir mücedele olarakl misal veriyorlar,

Aslında Onlar, Çok Çekişgen Bir Kavimdirler, ( bir Millettir ) ayetini okudu,” der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN FARSLILAR     HUD SURESİ  AYET 118

“ Şayet İman etmenizi veya etmemenizi Rabbin Allah Dilemiş olsaydı, Allah Zül Celal,

İman eden İnsanları Tek Ümmet yapardı, İman etmeyen, İnkar eden, Sapıtmış Sapıkları Tek Ümmet yapardı,

Zira, İman edenlerde, İmanan etmeyip İnkar edenlerde Kendi aralarında İhtilafta, Fikir ayrılığında,

Hatta Çatışmada değillermi ? ” diye soruyor,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR               RAMUZ EL HADİS No C 1 S 43 H 9

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siyah Bayraklı ( Arap ) Fitneleri Zuhur ettiğinde evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür.”dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN FARSLILAR     RAMUZ EL HADİS No C 1 S 33 H 5

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Siyah Bayraklı Fitneler gelip karşınıza çıktığında, Farslılara ikramda bulunun.

Zira devletiniz onlarla beraberdir.”dedi der

 

      YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR, FARSLILAR,            

RAMUZ EL HADİS HADİS No C 5 S 477 H 2

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Araplar, ( Müslüman ) Türklerle Mukatele ( Savaş ) etmedikce, Kıyamet Kopmaz,” dedi der,

 

    YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR, FARSLILAR,

CAMİUSSAGIR HADİS No 3322 ve 3327

  Sahabeden Ukbe Bin Amir ve Cübeyr Bin Mutim (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celal İndinde, Dindarlığı ve Salih Ameli dışında hiç kimsenin hiç kimseye üstünlü­ğü yoktur,

Kişinin kötü hareketli, ( İdeolojik hareketli olması ) Cimri, korkak ve dili bozuk, olması

Çirkeflik olarak ona yeter, Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan,  bizden de­ğildir,

ırkçılık üzere ölen bizden değildir,“ dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAPLAR,       FARSLILAR,    NESAİ HADİS No 4045

  Sahabeden Ebu Hureyre  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

" Her Kim, Allah Zül Celale İtaatten Uzak durursa, Her Kim, İslam Ümmetine karşı Sözünde durmazsa,

Her Kim, Benim Ümmetim, İslam Ümmetine karşı ayaklanırsa, İslam Cemaatinden ayrılırsa,

Her Kim, İslam Ümmeti dışında bir guruplaşma yaparak, Irkcılık yaparak,

Guruplaşma ve Irkcılık için ayaklanırsa, Her Kim, Müslümanlara Silah Çekerse,

Benden değildir, Benle değildir, İslam Ümmetinden değildir, " dedi der,

 

     YAHUDİ VE HRİSTİYANA DOST,  MÜSLÜMANA DÜŞMAN ARAP ve FARSLILAR

ZUHRUF SURESİ AYET 5

“ Ey Bedevi Arablar, ( Farslılar ) Haddi aşan bir Kavimsiniz diye,

Sizi Kur'anı Kerimle, Rasulumle uyarmaktan vaz mı geçelim,”der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    HUCCURAT SURESİ  AYET 10

 “ Mutlak ve Muhakkakki, Bütün Müminler, Müslümanlar birbirinin Din Kardeşidir, Dostudur,

Allaha İman eden, Hizipcilik ve ayrımcılık çıkarmayan, Allahın ve Rasulunun Bildirdiği,

gösterdiği ve Öğrettiği şekilde İbadetlerini yapan Müslümanlar Birbirinin İman Kardeşidir,

Kardeşlerinizin arasını, Hizipcilik, ayrımcılık çıkarmadan Sevgi, Saygı ve Hoşgörü temelinde düzeltin,

O Halde Kardeşlerinizin arasını Bozmayın, Düzeltin, Düzeltici olunki, Allah Zül Celal Size Rahmet Etsin, “ der, 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    TABARANİ HADİS No 483

  Sahabeden Enes Bin Malik  (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

” Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kendiniz için sevdiğinizi, Din kardeşiniz için de sevmedikçe,

iman etmiş olamazsınız, Kendin için Sevdiğin fayda gördüğün bir şeyi, İnsanlar içinde Sevmek,

Kendin için Sevmediğin, Uzaklaştığın, Zarar gördüğün bir şeyi, başkaları içinde hoş görmemen,

Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanınızın, İnancınızın Temel şartındandır “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/23 H 4

  Sahabeden Ebu Hureyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Kim Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime olan İmanın, İnancın, Zevkini, Halvetini,

Tadını alarak ferahlamak isterse, Müslüman kimseleri Sadece Allah Rızası için sevsin “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    MÜNZİRİ HADİS No C/6 S/25 H 6

  Sahabeden Abdullah Bin Mesud (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha, Rasulune ve Kuranı Kerime, İslam Dinine İmanın, İnancın Tam olması, Kamil olması için,

Sevdiği Kimseyi, Ondan menfaat gördüğü için değil, Allah Rızası için sevendir, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                   AHMED BİN HAMBEL ZÜHD H No 2051

  Sahabeden Mesruk (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allah Zül Celale olan sevginiz, Allah Zül Celali Sevenide Sevmekle olur, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    MÜSLİM HADİS No 54

  Sahabeden Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,“Allah Zül Cela Adıyla

Yemin ederimki, Birbirinizi Sevmeden Gerçek Mümin olamazsınız, Birbirinizi Allah için Sevmedikce,

Tam olarak İman etmiş olamazsınız, İman etmemiş olanlar ise, Cennete giremez, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    YUNUS SURESİ AYET 62

“ Onlarki, Aynı Kavimden, Aynı Sülaleden Akraba olmadıkları halde,

Sadece Allah için, Birbirini Sevenlerdir,” der,

 

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    TEVBE SURESİ AYET 99 , 100

“ Bedevi Arablardan Öyleleride vardırki, Allaha ve Ahiret Gününe İman eden, Harcadıkları ile,

Allah katında Yakınlığa ve, Hz Peygamberin Duasını almaya vesile sayarlar,

Ağah olunuzki, Gerçektende bu onlar için Allah Katında bir Yakınlıktır,

Allah Zül Celal Onları Rahmeti içine alacaktır, Allah Zül Celal Mutlak Gafur ve Rahmet sahibi olandır,”   

“ Allah Zül Celal ve Allah Rasulune, önde ve en ileri gelenlerden, Mekkeli Muhacirlerden, Medineli Ensârdan,

Daha sonrada ihsan ile onlara, Mekkeli Muhacirlere, Medineli Ensara uyanlardan,

Onlar gibi Birbirine İslam Kardeşi olanlardan,  Allah razı olmuştur, Onlar da Allah'tan hoşnuddurlar,

Allah Zül Celal Onlara altından ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır, Orada ebedî kalıcıdırlar,

İşte budur Nihai Huzurunuz ve Mutluluğunuzdur,” der

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    RAMUZ EL HADİS No C 3 S 222 H 3

  Sahabeden Enes (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Allaha ve Rasulune İman ve İtaat eden, ve Müslümanlara Dost olan Arablar, Yeryüzüne Nur olur,

Allaha ve Rasulune İtaatsizlikle, Güya Müslüman olan Arablar,

Müslümanlardan başkalarını, Yahudileri ve Hiristiyanları Dost edinmekle,

Müslümanlara Düşman olmakla, Kendi aralarında birbirlerine düşman olmakla,

Arabların Fanileşmesi, Kötüleşmesi Çirkefleşmesi Zulmettir, Nuru gider, Yeryüzüne Zulmet gelir,

Zulmet, Zulümlar Yeryüzüne ve Arabların başına çöküp Hakim olacaktır,” dedi der,   

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU              RAMUZELHADİS HADİS No C/3 S/256 H 6

  Sahabeden İbni Ömer (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Yahudiler, Sizlerle, Sizlerin arasında devamlı Mukâtele edecekler,

Sizin aranızdan Provakatörlerle, Aranızda Terör çıkarmak için devamlı Mümin Müslümanlara musallat olacaklar,

Öyle bir zaman gelecekki, Yahudiler Size Mukatele ettiklerinde, Musallat olduklarında, Savaş açtıklarında,

Sizi Öldürmeye geldiklerinde, Yahudilerden biri, Bir Taşın arkasına gizlense,

O Taş, Ey Allahın Mümin Kulu, Bir Yahudi, Benim arkama gizlenmiştir,

Seni Katletmek isteyen O Yahudiyi Sen Öldür, diyerek dile gelecek “ dedi der, 

 

    Allah Rasulunun Bu Sözü Bugun Teyit edilmedimi ?

Zira Siyonist İsrailin, Filistin Memleketini Yok ettiği ve İslam Alemininde Seyrettiği Filistindeki Bir Müslümanın,

İsrailli bir Yahudiye  Söylediği Allah Rasulunun bu Sözü karşılığında İsrailli Yahudinin verdiği cevap

İslam Aleminin ne durumda olduğunu çok iyi ispatlıyor, Yahudinin Cevabı,

“ Evet, O Sözü Bende Çok İyi biliyorum, Ben O Sözdeki Yahudiyim,

   Lakin Sen O, Sözdeki Müslüman değilsin.” !!!

 

Ben, O Yahudinin, “ Lakin Sen, O Sözdeki Müslüman değilsin ” sözünü Kendime sordum

Lakin Kendime dahi cevap veremedim, Siz Allah Rasulunun Sözündeki Müslümanmısınız ? Kendinize bir sorun, 

 

     Dünya tarihinde Devlet ve Millet olarak varliyet gösteremeyen Yahudilerin, İsrailin,

Dünya Ticaretindeki varliyetlerini şimdi daha iyi anlayabildinizmi ?

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    ZUHRUF SURESİ AYET 3

“ Üzerinde Düşünüp anlayasınız diye Kuranı Kerimi Size Arabca Lisanla indirdik “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    RAAD SURESİ AYET 37

“ Kuranı Kerimi, Arabca bir Lisan ile Sizlere Hükümler verecek Bir Kitab Bir İlimler olarak indirdik,

Bu İlimlerden, Bu Hükümlerden Sonra, Keyfiyetlerine uyarsan,

artık Seni Koruyucu ve Kurtarıcı Bir İlim ve Hüküm yoktur, “ der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    CAMİUSSAGIR HADİS No 140

  Sahabeden İbni Abbas (ra) anlatıyor, Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi ve Sellem,

“ Ben Arap olduğum için, Bana İndirilen Kuranı Kerim Arapca Lisanda olduğu için,

Cennette Arapca Lisan ile Konuşulacağı için, Arabca Lisanı Seviniz,

Müslüman Arablarada Sevgi ile Bakın, “ dedi der,

 

     MÜSLÜMAN SEVGİSİ, SAYGISI, HOŞGÖRÜSÜ, DOSTLUĞU                    AALİ İMRAN SURESİ AYET 119

“ işte siz, öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmezken, siz onları seversiniz, Yalnız başlarına kaldıkları vakit de,

size karşı öfkeden parmaklarım ısırırlar, De ki: Öfkenizden ölün ! Gerçekten Allah göğüslerin özünü bilendir,” der
 

 

     Allah Zül Celali ve Allah Rasulunu, Layıkı ile Sevmek ve İman etmek,

Allah Zül Celalin ve Allah Rasulunun, Gerek, İbadetleriniz konusunda gereksede Sosyal yaşamınızda

yapın dediklerini yapmak, yapmayın dediklerini yapmamakla olur başka şekilde olmaz,

 

     Yani Allahın Dostu olanlar, Allahla, Peygamberle, Kuranla, Din ile hiçbir alakası olmayanlar ve 

yaygın bir şekilde “ Benim Kalbim Temiz diyenler fakat hiçbir halleri ile Allahı hatırlatmayanlar değildir,

     Ata Sözlerimizdeki İfadesi ile “ Bana Arkadaşını söyle, Sana Kim olduğunu söyleyeyim “

 

     “ Ey Allahın Rasulu,

       Allah Zül Celal Ayetlerinde, Sen Sözünde ve Sünnetinde, Müslüman Müslümanın Kardeşidir,

Müslüman Hain olmayan ve Hıyanet etmeyendir” dediğin halde,

Senden ve Sahabei Kiram dan Sonraki Arablar, Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile

Müslümanların Halifesi olan, Hz Ebu Bekiri, Hz Ömeri, Hz Osmanı Hz. Aliyi, Katlettiler,

Benden bir Parçadırlar dediğin Ehli Beytin, Hz Hasanı, Hz Hüseyini, Katlettiler,

Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile, Hz Hüseyinin, Yezid tarafından Kufede, Irakta Katledilmesine

Irakta Başının Kesilip Şama götürülmesine sebeb oldular, Sonrada Hz Hüseyinin Başının Meftun olduğu yere

Şam Büyük Emevi Camiini inşa ettiler,  Bir Kabride Kufede yani Irakta,

Sonrada Sahabelerinine Zulmettiler, Sahabilerini Katlettiler, Mezarlarını yıkıp Yok ettiler,

Emeviler ve Abbasiler, İmamı Azama, İmam Şafiye, İmam Ahmet Bin Hambele, İmam Malike,

Nice İslam Müctehidi Alimlere Zulmettiler,

     O Zamandan bu güne kadar, Heralde Bu Günden sonrada Kendi Kendilerine Döneklikleri ile,

Hainlikleri ve Hıyanetleri ile, Kendi Kendilerini Hain ve Hıyanette olan Milletler olarak İspat ettiler,

Zira O Kerbela Tarihinden Sonra, Kerbela Toprağı olan Irakın, Kerbela Toprağı olan Suriyenin,

Ne Adamı Adam gibi oldu, Nede Toprağı Huzurlu bir Toprak oldu, Olmadı ve olmayacak gibide görünmektedir, 

Zira Kerbelayı Lanetullah Yezid ve Emevi Soyu Arablar Kendileri yaptı,

Şimdide Yine Aynen Yezid Soyu Esad, Suriyede aynen devam etmekte,

ve Benim Devletim Oradan Muhacir olup gelen Arapları himaye etmekte,

 

     “ Ey Allahın Rasulu,

     Allah Zül Celal Ayetlerinde, Sen Sözünde ve Sünnetinde, Müslüman Müslümanın Kardeşidir,

Müslüman Hain olmayan ve Hıyanet etmeyendir” dediğin halde, Ecdadım ve Ben Her Konusu geldiğinde

Müslüman Araplara Kardeşlerim diye hitap ederken, Onların Hiç Birinde Bize Karşı Kardeşlerim ifadesini duymadık,

 

     Yahudiler ve Hristiyanlar Birlik olup, Müslümanlar üzerine Haçlı Savaşlarını devam ettirirken,

Bu Günkü Güya Müslüman Araplar, Döneklikleri hainlikleri ve hıyanetleri ile Müslümanların değil,

Kendilerinin değil, Haçlıların Tarafında oldular ve olmayada devam ettiler, etmekteler, 

 

     Allah ve Rasulunun Sözlerini İspatı olan en son hainlikleri ve hıyanetleri, İşte Filistinin durumudur,

Filistinliler Arab Kavminden olduğu halde, Filistinliler Müslüman olduğu halde,

Güya Müslüman olan, Güya Arab Kavminden olan Diğer Arap Milletler, Saudi Arabistan, Mısır,

Birleşik Arap Emirlikleri, Küveyt, Irak, Arabları Yahudileri Hiristiyanları Dost edindiler, 

Mescidi Aksayı Yahudilere teslim ettiler,

O Yahudiler ve Hristiyanlarla birlikte Filistinli Arabları Katlettiler, Katletmekteler,

 

     Yahudilerin Ecdadım Sultan Abdülhamid den, Osmanlının Tüm Borçlarına ve dahi borçları kadarda

para vermeleri karşılığında, Filistin Topraklarında bir yer vermesini istediklerinde,

Sultan Abdül Hamid, Sizin bu isteğiniz Tahtıma, Osmanlı Saltanatınada mal olsa,

Ecdadımın İmanıyla cihad ederek, Kanlarına Mal olan Toprakları Hiçbir şekilde Para ile Kimseye satmam diyerek

saraydan kovduğu Yahudilere, Bir Karış Filistin Toprağı vermediği Yahudilere, Sultan Abdülhamitten sonra,

Şimdiki Filistinlilerin Dedeleri, hainlikleri ve hıyanetleri ile Filistin Topraklarını Yahudilere Parça parça sattılar,

Torunlarını Bu günkü Yahudilerin katletmesin, hazırladılar, sebep oldular, 

Yahudiler böylelikle oraya yerleşti, daha sonra 1947 Arab İsrail Savaşı ile Yahudiler dahada toprak ele geçirip,

İsrail Devletini kurdular, O tarihten bu yanada zulumler arttıkca arttı, hiç eksik olmadı,

1947 den bu yanada Filistin topraklarını gasp etmeye devam ettiler ve Filistinlilere

kuş konacağı kadar bir yer bırakmadılar, 

 

     Hicaz Bölgesinin, Mekkenin ve Medinenin bir Zaman Hadimi ve Hizmetkarı olan Ecdadım Osmanlıyı,

Kendilerini korumuş, kollamış, Himaye etmiş Hadimi ve Hizmetkarı olmuş Ecdadım Osmanlıyı,

Libya ve Mısır Arabları Trablusgarbta, Suriye Arabları Suriyede, Galiçyada, Filistin Arabları Filistinde,

Irak ve Kerbela Arabları, Irakta, Kuttul Ammarede, Yemen Arabları Yemende,

Saudi Arabları, Arabistan ve Hicaz bölgesinde, Döneklikleri ile, Hainlikleri ve Hıyanetleri ile

İngiliz, Fransız Casusları ile beraber, arkadan vurdular, Osmanlı Devletini Çökerttiler,

Bunu şimdiki İngilizler, “ Arabistanlı Lavrens ”  diyerek film yaptılar,

Güya Müslüman Arabların, Saudi Dedelerinin Osmanlıyı Nasıl arkadan vurduklarını ispatladılar,

şimdi ise O Ülkeler Yönetimleri, İngiliz, Amerikan ve Fransız Eyaleti gibi hareket etmekte,

onların emirleri ile yönetilmekte, hiçbirinin Yönetimi, Türklere hiç sevgi ile bakmamakta,

değil sevgi ile bakmayı, Zorluklar meşakkatler çıkarmakta,

Devletler arası anlaşmalarında İngiliz ve Amerikan tarafında durup, Türkler aleyhinde hareket etmekteler,

Biz Müslüman Türklere Düşmanlık etmekteler,

 

     Müslüman Arablar, Amerikayı, İngilizleri, Fransızları, Yahudileri Dost edindiler,

Dost edindikleri için Arablar, Yahudileşti, Müslüman Türkleri Yemende, Trablusgarbda, Çanakkalede,

Kuttul Emarede, İstiklal Harbinde, Arkadan vurdular, bugünde aynı şekilde devam etmekteler,  

     Ecdadım Osmanlı onlara, Türkce lisanı öğrenmeyi bile zorunlu kılmamıştı,

Ecdadımı arkadan vuran O Araplar, Bugün Bülbül gibi İngilizce ve Fransızca öğrenip ve konuşmakta, 

     Ve Dahi Ne Acıdırki, İçler Acısı bir Durumdalarki, Müslüman Milletlerden olan Müslümanlar,

Kendi Müslüman Lisanları ile değilde Dünyanın En Büyük Sömürge Lisanı olan İngilizce ile Bir biri ile konuşabiliyor,

Kendi Paraları ile değilde, Dünyanın en büyük Sömürge Parası ile Alışveriş yapıyorlar,

Sömürülmekte olduklarının, Birbirine Düşman edildiklerinden,

Sömürge olmak Arapların Genlerine kadar sokulmuş, bunun farkında dahi değiller,

Onun içinde Sefillikten kurtulamıyorlar,  

     Ecdadım Osmanlının, Gerek Suriye, Gerek Irak, Gerek Saudi arabistan,

Gerek Yemen halkından, Kendi Ordusuna Asker almadığını Asker yapmadığının nedenini şimdi anlıyorum,     

 

     Allah Rasulunun Siyah Bayraklılar diye bildirdiği Fitne Fucur Terör gurubu, bu gün günümüzde gerçekleşmiş olup

Işıd, Deaş olarak bilinen güya İslamcı olan Lakin aslında, Siyonist İsrail Yahudisinin, İngilizin ve Amerikanın

Tezgahladığı bir fitne Bir Terör olduğu aşikardır,

     Güya Müslüman Arap Devletleride, Bunlarla, Siyonist İsrail Yahudisi ile, İngiliz ile ve Amerika ile Kanka,

Dost oldukları aşikardır, Müslüman Türklere Düşman oldukları Aşikardır,  

 

     İngiliz ve Amerikan siyasetiyle, Tunustaki, Cezayirdeki, Mısırdaki, Lübnan daki, Suriyedeki, Ürdündeki, Iraktaki,

Yemendeki, Saudi Arabistandaki, yani kısaca Bu günkü Arap Devletleri Yönetimlerinin,

O Müslüman Arapların, Allah Zül Celalin Ayetleriyle, Senin Sözlerinle, Senin Söylediklerinle, Senin Sünnetinle,

Senin Ehli Beytinle, Senin Sahabelerinle hiçbir alakaları yok ve dahi olmadığı gibi,

     Kendilerine güvenmediğim halde, ben yinede Allah Zül Celalin Emri ve Senin Emrin üzere

Senden sonraki ve şimdiki Güya Müslüman Arablara, Kendimi Çok ama Çok Zorlayarak,

Sevgi ile bakmaya gayret ediyorum, 

 

     Kuranı Kerim Ayetleri ve İslam Dininin Peygamberi Hz. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafanın Sözleri,

Hadisleri, Sünnetleri Şeriat Kanunudur,  Yazımın Başından Sonuna Kadar olan, Bu Ayet ve Hadisler

ŞERİATI TANIMLAMAKTADIR,  Yukarıdaki Ayet ve Hadisler, Sosyal ve Manevi Şeriat Kanunudur,

 

     Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içeren,

Toplum Vicdanını Rahatlatıcı olan Bütün Kanunlar : ŞERİAT YASASIDIR,

Hak, Adalet ve Sosyal Hukuk üzere olan Tüm Yasa ve Kanunlar, Şeriat Yasası ve Kanunudur,

Temel Hak ve Hürriyet, Sosyal Hukuk ve Sosyal Adalet içermeyen Yasalar zaten Yasa değildir,

 

     Hiç bir İnsan olamazki, Şayet İslam Dininin, Şeriatın Kendisine verdiği hükümleri,

Kendi Nefsinde tatbik ederek yaşasında, Mahkemeye bir davası düşsün !!!,

Her İnsan İstesede istemesede, Anlasada, Anlamak istemesede, kabul etsede, kabul etmesede,

ancak ve ancak Şeriat Kanunları Hükmünde yaşar,

İnsanın Dünyaya gelişinden, gidişine kadar Her şey Şeriat Kanununa Tabidir,

 

     Baharda Yaprak açan ve Canlı Kalarak Sonbaharda yaprağını döken ve Sonraki Baharda yeniden

Yaprak açan Ağacın, bu çizelgesi Şeriat Kanunudur,

     Siz, Keyfiyetinize göre, İstediğiniz zaman, İstediğiniz yere, İstediğiniz kadar,

Yağmur yağdırabilme Kanunu yapabilirmisiniz ? Ağaca Kışın Yaprak açtırması ve Canlı kalarak

Yazın Yaprağını dökmesi, Sonra Kışın yeniden Yaprak açması Kanununu yapabilirmisiniz ?

 

     Akla, Mantığa, Bilime aykırı bir tek Ayet yada Hadis yoktur,

Şu Ayet yada hadis Akla ve Mantığa aykırı diyorsanız, O Konuda sizin Aklınız yada Mantığınız tıkalıdır,

O konuda Aklınızı ve Mantığınızı açmanız lazım, İşine gelmeyen, İşine gelmeyen şeyi anlamak istemez,

Anlamaz İşinize gelmeyen, Ayet ve Hadislere, Akla ve Mantığa Aykırı demek,

bunu Söyleyenlerin ve Tastik edenlerin Sapıklığı ve Sapıtmışlığıdır.   

Kendini Akıllı ve Aydın zannedenler ! Bazı şeyleri anlamanız için Size, “ Kıral Çıplak “ diyen bir Çocukmu lazım ?

 

     Ben Müslümanım, fakat Şeriata karşıyım, demek, Şeriata karşı olmak, Şeriatı kendi hayatından dışlamak,

İnsan Sevgisini, Saygısını, Hoşgörüsünü ve Dostluğunu, istemiyorum demektir,

     Müslüman olduğunu söyleyen ve kendincede İbadetlerini yerine getirmeye çalışan O İnsan,

Yaptığı İbadetlerin Şeklini ve Zamanını belirten Kanunun, Hangi Kanun olduğunu zannediyor ?

“ Ben Müslümanım, Fakat Şeriata karşıyım “ ifadesinden, daha Ahmakca bir ifade bulabilirmisiniz ?

     Her İnsanın bu andan itibaren kendi kendine sorması ve cevaplandırması gereken bir soru ?

“ Ben Ne istiyorum ? Şeriat, Bana Ne veriyor ? Benden bir Şeyler alıyor veya Mahrum bırakıyormu ?

 

ŞERİAT, SADECE DİNİ İBADETLER İÇİN DEĞİL,

İNSAN TOPLULUKLARI İÇİN YÖNETİM, SOSYAL HUKUK ve SOSYAL ADALET SİSTEMİDİR,

 

1983 İstanbul Eyüp İmam Hatip Lisesi Mezunu

 
1987 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu 


İslam Mektebi Öğrencisi 

 
SERBEST MUHASEBECİ, Abdülaziz Kocaoğlan

 

Eleştirinizi ve Müzakerenizi yazın, Mail: azizkocaoglan@hotmail.com

 
GAZİANTEP  /  TURKEY

 

 


 
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır www.ilmihalim.com
Hazırlayan FERHAT'IN ŞİRİNİ
 
Tasarım Ve Kodlama  Es Yazılım Bilişim